Zastoupení mužů a žen v Evropském parlamentu: 2019

Evropský parlament zveřejní dne 26. května 2019 výsledky evropských voleb v jednotlivých zemích a prognózu svého budoucího složení. Prognózu rozdělení poslaneckých křesel na úrovni EU i členských států vypracuje – plně v souladu s vnitrostátními volebními zákony – smluvní partner Parlamentu, společnost Kantar. Evropský přehled poskytne první všeobecnou prognózu počtu poslanců v jednotlivých politických skupinách, stanovenou na základě struktury končícího Parlamentu. Dostupné údaje budeme zveřejňovat postupně podle toho, jak bude ukončováno hlasování v jednotlivých členských státech. Prognózy budou průběžně aktualizovány až do skončení hlasování ve všech členských státech a do zveřejnění konečných výsledků národními volebními orgány.

Dále budou v podvečer 26. května na internetových stránkách členských států, kde již hlasování skončilo, zveřejněny volební výsledky jednotlivých národních politických stran a skupin, jejich procentuální zisk i počet křesel v Parlamentu. Zveřejněny budou rovněž údaje o volební účasti na základě informací, jež sdělí národní volební orgány. Postupně budou přidávány a aktualizovány další národní internetové stránky v závislosti na tom, jak bude hlasování v členských státech EU končit.

Co se rozumí „prognózou“? Prognóza znamená odhad složení Evropského parlamentu po volbách. Protože volby v zemích EU probíhají v různou dobu, bude každá prognóza v průběhu volební noci založena na kombinaci dostupných údajů, počínaje neoficiálními volebními údaji, jako jsou volební průzkumy nebo odhady zveřejněné v členských státech, a oficiálními celostátními volebními výsledky konče. Jednotlivé kategorie údajů budou za daný členský stát zveřejněny teprve poté, co zde bude ukončeno hlasování. Společnost Kantar, smluvní partner Parlamentu pro volby, rozdělí národní výsledky mezi stávající politické skupiny na základě volebního zákona každé země, a získá tak prognózu celkového rozdělení křesel v Evropském parlamentu. Vzhledem k tomu, že budoucí složení zvoleného Parlamentu a jeho politických skupin bude známo až po ustavujícím zasedání Parlamentu v červenci 2019, vychází prognóza budoucího složení Parlamentu ze struktury končícího Parlamentu.

Co znamená „ostatní“? Prognóza složení Parlamentu vychází ze struktury končícího Parlamentu a jeho politických skupin a nijak nepředjímá složení příštího Parlamentu, které bude oznámeno na ustavujícím zasedání v červenci 2019. Národní politické strany, které jsou v současnosti zastoupeny v Parlamentu, budou zařazeny do stejné politické skupiny, jako je tomu v končícím Parlamentu. Národní strany, které v Evropském parlamentu v současnosti zastoupeny nejsou, ale jsou již členy uznávané evropské politické strany, budou zařazeny do politické skupiny, k níž je tato evropské politická strana přidružena. Národní strany, které v současnosti v Evropském parlamentu zastoupeny nejsou a nejsou ani oficiálně přidruženy k některé evropské politické straně, jsou zařazeny do kategorie „ostatní“, aniž by se tím jakkoli předjímala jejich politická orientace. Změnit zařazení národní strany do politické skupiny nebo přejít z kategorie „ostatní“ do politické skupiny bude možné teprve poté, co útvary Parlamentu obdrží písemné potvrzení. Protože není možné předjímat, k jakým politickým skupinám se tyto strany přihlásí, rozdělí se tato kategorie v grafickém znázornění tak, že křesla budou rovnoměrně rozdělena mezi levou a pravou stranu jednacího sálu.


Více informací o průběhu evropských voleb naleznete zde
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf